Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
In English
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW MODUŁY DODATKOWE
strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu
Informacje Bieżące
REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2014/2015 odbywać się będzie w terminie 16.02-8.03.2015WAŻNE! Maile wysyłane poprzez UMAIL muszą mieć adres nadawcy w domenie ur.krakow.pl

Użytkownicy USOS WEB (nauczyciele akademiccy), korzystający nadal z adresów mailowych w domenie CYFRONETU, proszeni są o założenie adresów w domenie ur.krakow.pl i wpisanie tych adresów do USOS.

Proszę korzystać z formularza nowego użytkownika na stronie https://poczta.ur.krakow.pl/src/login.php

Wyjaśnienie
W wyniku zmiany wersji systemu USOS WEB i funkcjonowaniem w jego ramach nowego systemu autoryzacji wysyłanych maili poprzez UMAIL, koniecznym jest wysyłanie wszystkich maili z adresu nadawcy będącego w domenie ur.krakow.pl. Maile wysyłane z adresu w domenie CYFRONETU są odrzucane przez docelowe serwery pocztowe wskutek braku autoryzacji wysyłania takich wiadomości z serwera pocztowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


Witamy na nowej stronie głównej serwisu USOS Web

Proponujemy Państwu nowy układ strony głównej serwisu USOS Web. Naszym celem było stworzenie bardziej przejrzystego układu strony, oraz pozostawienie na tej stronie tylko najważniejszych informacji ogólnych. Pozostałe informacje zostały przeniesione do stron dziedzinowych. które są dostępne z powyższych linków zgromadzonych w dwóch kategoriach.

  • Informacje Wydziałowe to linki do wydziałowych stron informacyjnych USOS Web
  • Informacje Uczelniane to linki do stron informacyjnych USOS Web dotyczących specjalnych zagadnień ważnych dla wszystkich studentów
Pozostałe Informacje
Nowy numer konta!

Informujemy, iż od dnia 1 października 2013 roku funkcjonuje nowy numer konta do wpłat za odsetki od nieterminowej wpłaty.

Numer konta za odsetki widnieje w zakładce Dla Studentów - Płatności.

Uwaga dotycząca procedur zaliczania kursów/semestru

W związku z wdrażaniem elektronicznego indeksu zwracamy uwagę na obowiązujące od 1.10.2012 r. zapisy Regulaminu Studiów.

Komunikaty wydziałowe dotyczące toku studiów będą zamieszczane na wydziałowych stronach www. W tym celu wprowadzono możliwość przejścia z menu USOSweb, po lewej stronie aktualnej strony.

Od bieżącej sesji student jest zobowiązany między innymi do:

  1. posiadania aktywnego konta na serwerze, umożliwiającego dostęp do systemu USOSweb,
  2. okazania na egzaminie dowodu tożsamości, legitymacji lub indeksu,
  3. sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie w systemie USOSweb,
  4. zgłaszania nauczycielowi, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu lub zaliczenia, niezgodności oceny ogłoszonej ustnie z oceną wpisaną do systemu USOSweb,
  5. zgłaszania dziekanowi faktu nie wpisania w systemie USOSweb oceny z egzaminu lub zaliczenia w terminach określonych zarządzeniem,
  6. niezwłocznego zgłaszania w dziekanacie błędów w dokumentacji przebiegu studiów.

Plan rozliczenia kursu/przedmiotu/modułu w sesjach przygotowuje starosta roku w porozumieniu z nauczycielem, któremu zlecono prowadzenie tej formy nauczania. Daty zaliczeń/egzaminów muszą mieścić się w wyznaczonych przez Rektora okresach sesji. Dziekan zatwierdza plan zaliczeń kursów/przedmiotów modułów w sesji i podaje do wiadomości studentów przed jej rozpoczęciem.

Zaliczeniu podlegają zajęcia przewidziane na dany semestr w planie studiów dla danego kierunku oraz zajęcia, na które student zarejestrował się i/lub został skierowany decyzją dziekana.

Zajęcia zalicza prowadzący nauczyciel na podstawie oceny wyników pracy studenta i osiągniętych efektów kształcenia w całym semestrze/roku.

Zaliczenie zajęć jest etapem dopuszczenia do zaliczenia kursu/przedmiotu/modułu.

Jeżeli student nie może uczestniczyć w zaliczeniu kursu/przedmiotu/modułu w wyznaczonym terminie, winien przedłożyć nauczycielowi usprawiedliwienie w ciągu 7 dni roboczych. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zaliczeniu w wyznaczonym terminie jest podstawą do nie zaliczenia i wpisania w dokumentach oceny niedostatecznej.

Wpis na następny semestr powinien nastąpić: na semestr zimowy do 1 października, a na semestr letni do 1 marca.

Prorektor ds Dydaktycznych i Studenckich